Skip to main content

Vitajte v regionálnom združení PROFIBUS SK

PROFIBUS je svetovým lídrom na trhu v oblasti priemyselných komunika?ných zberníc (fieldbus). S entuziazmom a nadšením je PROFIBUS vyvíjaný a zdokona?ovaný už ve?a rokov. Profibus SK poskytuje služby spolo?nostiam ktoré sa zaujímajú o PROFIBUS a to ?i už ako koncoví používatelia, správcovia, alebo dodávatelia. Organizácia poskytuje technickú podporu, distribuuje technickú a propaga?nú literatúru a organizuje vzdelávacie akcie. Profibus SK reprezentuje PROFIBUS v Slovenskej republike a poskytuje tu lokálnu podporu.
Združenie PROFIBUS SK má v sú?asnosti 11 miestnych ?lenov. Ak sa rozhodnete sta? ?lenom nášho združenia, získate množstvo výhod v oblasti technologickej podpory i marketingu. Získate napríklad vo?ný prístup ku všetkým normám, alebo sa môžete zú?ast?ova? na medzinárodných ve?trhoch v stánku PROFIBUS.